CV

PERSONLIGT
Jeg hedder Peter Schmidt og er 59 år. Udover min profesion interesserer jeg mig glødende for at sejle og stå på ski. Jeg cykler for at holde mig i form, og følger meget med i udviklingen i såvel samfund som teknik.

Jeg bor Hvidovre Strandvej 23A, 2650 Hvidovre og kan kontaktes på tlf 4263 2500 eller peter@smitterpet.dk

RESUME
Stor erfaring med økonomi-, projekt- og generel ledelse fra internationale produktions-og udviklingsvirksomheder såvel som servicevirksomheder. Grunduddannelse som revisor. Arbejder som chefkonsulent hos DSB med økonomiansvar for store projekter. Forud for det 7 år som Financial Director hos Ferring Pharmaceuticals med forskellige ansvarsområder og opgaver.

ANSÆTTELSER

ÅrVirksomhedTitel
2011 - DSBChefkonsulent
2004 - 2011Ferring PharmaceuticalsFinancial Director
2003 - 2004Egen virksomhed
1999 - 2003DELTA (tidl Elektronikcentralen)Økonomichef
1998 - 1999KD - Data ASØkonomidirektør
1996 - 1998Dako CytomationØkonomidirektør
1994 - 1996Skibsteknisk LaboratoriumØkonomi- og adm chef
1991 - 1994FOSS HoldingKoncernfinansdirektør
1988 - 1991Superfos asKoncernøkonomichef
1982 -1988Arthur Andersen & CoManager
1978 - 1982Rev fa Henning OvergårdRevisor
1975 - 1978Amtsskatteinspektoratet i EsbjergEtatselev

 

UDDANNELSE

ÅrTypeSted
2011Lean ledelseLederne
2008ProjektledelseMannaz
1992, 1987LedertræningKjaer & Kjerulf, Arthur Andersen m. fl
1986Cand Merc Aud (- hovedopgave)Handelshøjskolen i København
1982HD (R)Handelshøjskolen i Kolding

SPECIELLE KOMPETENCER

 
KategoriType
SprogDansk - modersmål
Engelsk - taler og skriver flydende
Tysk - taler flydende skriver acceptabelt
Fransk - taler passabelt
ForretningsudviklingStrategiplanlægning, køb/salg virksomheder, BPR projekter
LedelseProjektledelse, direkte og indirekte ledelse af fra 6 til 40 medarbejdere . Indirekte ledelse i koncernsammenhæng
ITIT ansvarlig, talrige ERP systemer, superbruger Office pakken (især Excel)
SkatKoncernskatteprojekter, transferpricing
AndetForhandlinger og aftaleindgåelse. Overordnet ansvar for risk managment, HR, IT, Indkøb, ejendomsdrift og kantine. Undervisningserfaring
PersonligtProjektorientering, analytiker, multikulturel forståelse, hands-on.

 

DETALJER TIL DE ENKELTE ANSÆTTELSESFORHOLD

 

DSB Danske Statsbaner, chefkonsulent

Dette er min nuværende ansættelse. Jeg har økonomiansvar for flere af DSB's store projekter, f. eks. IC4 projektet og Signalprogrammet. Sideløbende hermed laver jeg ad-hoc opgaver i forbindelse med Rejsekortet, konsulentudbud og flere andre.

Ferring Pharmaceuticals, Financial Director
Ferring er en farmaceutisk koncern med hovedsæde i Schweiz. Omsætningen er på 1 mia €, og der er beskæftiget omkring 4.500 medarbejdere.

Igennem hele forløbet hos Ferring har jeg forestået og koordineret den globale budgetproces.

Jan 2008 – Jan 2011 : Financial Director & Project manager CPM project:

Ferring startede et globalt projekt med at forny processerne og infrastrukturen til at understøtte den økonomiske rapportering, konsolidering og planlægning i bredeste forstand. Projektet omfattede 2 faser :

1) Økonomisk rapportering, konsolidering og Business Intelligence,
2) Økonomisk planlægning (budgetter og business planer).
Fase 2 gik i drift sommeren 2010 og var endeligt gennemført ved udgangen af år 2010.

Jan 2005 – Dec 2007: Financial Director, Intercontinental.:

Intercontinental var en division i Ferring og omfattede alle lande i det gamle østeuropa, mellemøsten og fjernøsten. Divisionen genererede omkring 1/3 af Ferrings omsætning og omfattede mere end halvdelen af de lande Ferring var repræsenteret i. Ansvarsområdet var økonomisk styring og kontrol samt rapportering i alle aspekter. Stillingen indebar også indirekte ledelse af økonomifunktionerne i landene samt ansvar for at sætte Ferrings økonomiske infrastruktur op i nye lande. Der blev i min tid etableret nye selskaber i Tyrkiet, Ukraine, Kazakstan og Thailand mm. Ledelsen af Intercontinental blev ultimo 2007 flyttet til Schweiz.

Maj 2004 – Dec. 2004, Financial Director, Global Reporting:

Hovedsædet for Ferring var under udflytning til Schweiz, og der var brug for ”bufferkapacitet” i udflytningsperioden. Ansvarsområdet var den økonomiske rapportering til topledelsen, herunder også at forestå dataindsamling og konsolidering.

Andre ad-hoc opgaver for Ferring:
  • Afvikling af fabrik i Malmö
  • Working Capital projekt

Egen servicevirksomhed
Drømmen om egen virksomhed – som aldrig blev indfriet.

Virksomheden blev herefter afviklet.

Økonomichef DELTA
DELTA er et godkendt teknologisk serviceinstitut, der indenfor teknologiområderne elektronik, IT, mikroelektronik og -systemer, lys, optik, akustik og vibration leverer certificeringer, test, udvikling og processtøtte til andre virksomheder.

Omkring halvdelen af omsætningen var til udenlandske kunder. Der var dattervirksomheder i Norge, Sverige og Wales. Koncernen omsatte for ca. 250 mkr. og beskæftigede ca. 250 medarbejdere.

DELTA var teknologisk førende men blev i perioden ”støvet af” fra at være et ”halvoffentligt foretagende” til at være en ligeværdig medspiller for kunderne og en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne samtidig med at økonomien er blevet strammet op.

Arbejdsområdet var at varetage virksomhedens opgaver inden for økonomi, IT og administration i bred forstand samt overordnet personaleledelse.

De administrative rutiner og den økonomisk styring havde ikke det rette fokus, var utidssvarende og ikke tilstrækkelig effektiv. Det smittede af på medarbejdernes holdning til de administrative processer i al almindelighed. Der blev derfor gennemført træning i økonomiforståelse af det administrative personale og af projektledere ligesom virksomhedens økonomiske og administrative systemer blev udskiftet.

Lederansvar for 35 medarbejdere (økonomi, IT, reception og publikation, ejendomssektion og kantine).

Økonomidirektør K-D Data
K-D Data var en IT virksomhed, der beskæftigede sig med udvikling, vedligeholdelse og driftsafvikling af egen udviklet mainframe baseret software til arbejderbevægelsens medlemsadministration, a-kasseforvaltning etc. Koncernen omsatte for ca. 300 mkr., heraf godt 200 mkr. i moderselskabet, som beskæftigede knap 230 medarbejdere. I alt beskæftigede koncernen ca. 350 medarbejdere.

K-D Data havde en størrelse der ikke gav mulighed for at drive facility management på konkurrencedygtige vilkår. Dette var baggrunden for en langstrakt likviditetskrise, der kulminerede i maj måned 1998 hvor jeg tiltrådte. I begyndelsen af maj måned 1998 blev virksomhedens administrerende direktør afskediget.

Arbejdsområdet var krisestyring og tilpasning af selskabets kapacitetsgrundlag hvorunder selskabet blev delt op i 2 selvstændige selskaber som derefter blev solgt.

Der blev først tilvejebragt en kortsigtet løsning på selskabets likviditetsproblem og derefter foretaget kortsigtet tilpasning af medarbejderstaben og øvrige kapacitetsomkostninger.

Disse tiltag skabte grundlaget for den næste fase, som omfattede en langsigtet tilpasning af virksomheden til forretningsgrundlaget. Det største problem var, at kundegrundlaget ikke kunne udvides væsentligt, og at det daværende kundegrundlag ikke var tilstrækkeligt til at virksomheden kunne stille konkurrencedygtige priser.

Det næste problem var at ejerne ikke ønskede at tilføre virksomheden kapital. Virksomheden blev derfor opdelt i 2 selvstændige selskaber, der blev solgt til henholdsvis DM Data og Mærsk Data.

Ledelsesansvar for økonomi, it, ejendom kantine, i alt 34 medarbejdere

Økonomidirektør Dako
DAKO var en niche baseret produktionsvirksomhed, der udviklede, producerede og markedsførte diagnostika til diagnosticering af cancer, HIV, AIDS mm.

Koncernen omsatte for ca. ½ mia. kr. gennem et net af 12 salgsselskaber og mange distributører. Der var udvikling og produktion i 3 selskaber. Der var i alt ansat ca. 750 medarbejdere, heraf knap 300 i Danmark.

Arbejdsområdet var at varetage den overordnede økonomiske styring af DAKO koncernen, herunder fi-nans, skat, regnskab (moderselskab og koncern) og rapportering etc. Endvidere omfattede ansvarsområdet EDB og indkøb.

Direkte lederansvar for 15 personer

Økonomi- og administrationschef Skibsteknisk Laboratorium
Skibsteknisk Laboratorium var en rådgivnings-, forsknings- og udviklingsvirksomhed inden for det maritime område tilknyttet Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Virksomheden omsatte for 50 mio. kr., hvoraf halvdelen var eksport. Der beskæftigedes ca. 100 personer.

Arbejdsområdet var at varetage virksomhedens opgaver inden for økonomi og administration i bred forstand samt overordnet personaleledelse.

Virksomheden var ikke veludviklet med hensyn til administrative rutiner og økonomisk styring. Der blev derfor gennemført træning af det administrative personale og projektledere ligesom virksomhedens økonomiske og administrative systemer i øvrigt blev udskiftet.

Direkte lederansvar for 15 medarbejdere (bogholderi, EDB, reception, ejendomssektion og kantine).

Koncernfinansdirektør Foss Holding
Foss Electric var producent af måleudstyr til fødevarebranchen.

Koncernen omfattede 16 selskaber i Europa, USA, og Japan og havde ca. 700 medarbejdere. Omsætningen var på ½ mia. kr., hvoraf udlandsomsætningen udgjorde mere end 95%.

Der blev i tiden før og under ansættelsen gennemført tilpasninger af virksomheden til nye markedsmæssige vilkår.

Arbejdsområdet var at koordinere og optimere på tværs af koncernens selskaber og funktioner inden for områderne økonomi, valuta, finansiering, skat, EDB, forsikringer, personale og jura/kontrakter samt at medvirke ved definition, implementering og opfølgning af strategier for koncernen.

For de danske selskaber endvidere operationelt ansvarlig for de nævnte områder samt drift af ejendomme og kantiner.

Direkte lederansvar for i alt godt 40 medarbejdere.

Koncernøkonomichef Superfos
Superfos var en international industrikoncern med ca. 4000 medarbejdere som i alt omsatte ca. 7½ mia. kr.

Koncernen var opdelt i grovvarehandel, vejbygning, emballage og kemi. 44 % af koncernens omsætning foregik uden for Danmark.

Jobbet indebar ansvar for koncernens (og stabenes) regnskabsvæsen (måneds-, kvartals-, halvårs- og års-regnskaber) og budgetter samt controlling heraf.

Stabssamarbejdet var især udbygget med finansfunktionen, der fungerede som intern bank i Superfos og med intern revision, der varetog koncernens skattemæssige forhold. Endvidere adhoc opgaver for koncerndirektionen, f. eks. analyser med mere af selskaber på vej ind i eller ud af koncernen.

Ledelsesansvaret omfattede 6 medarbejdere.